Predíďte kolízií vlakov upravovaním ich dráh. Môžete tiež vydať pokyn na zastavenie vlakov!